Privacyverklaring

 

van de Classis Groningen - Drenthe van de Protestantse kerk in Nederland.

Vastgesteld door het breed moderamen van de classis Groningen – Drenthe op 7 februari 2019


 1 - OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar classes is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon in de classis Groningen is.

Over de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten

De organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Protestantse Kerk in Nederland bestaat uit lokale gemeenten en 11 regionale classes. De gemeenten en haar diaconieën bezitten rechtspersoonlijkheid. De classes bezitten geen rechtspersoonlijkheid maar zijn afgeleide van de Protestantse Kerk in Nederland die rechtspersoonlijkheid bezit.

 Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

Als betrokkene heeft u het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de classis ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de classis is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de classis diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de classis

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen heeft de classis de coördinatie van die waarborgen belegd bij een coördinator gegevensbescherming.
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met:

Coördinator gegevensbescherming Classis Groningen-Drenthe: dhr. A.F. Kolkman, Beeklanden 64, 7761 DM Schoonebeek, e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 1. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving is mogelijk en de classis moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 1. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 1. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 1. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 1. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming die rechtsgevolgen hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.

 2. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 3. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de classis via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.

De classis zal vervolgens uw verzoek behandelen. De classis zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de classis een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De classis zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de classis rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.

2 - VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE

Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de classis een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen/benoeming van ambtsdragers en andere functionarissen). In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is

Classicale vergadering

De classicale vergadering is een ambtelijke vergaderingen die leiding geeft aan de classis. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen zijn vanuit de tot haar ambtsgebied behorende gemeenten. De gegevens van de leden van de classicale vergadering en van de door haar benoemde adviseurs worden vastgelegd in een register.

Gegevensverwerking:

-        voornaam en naam
-        functie
-        datum van benoeming
-        adres, woonplaats en postcode
-        e-mailadres
-        telefoonnummer
-        IBAN-nummer (indien noodzakelijk voor het functioneren)

Grondslag:

De classis verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en het gerechtvaardigd belang van de kerk om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.

* Aangesloten gemeenten

De classis verwerkt ook gegevens van de scriba’s en de predikanten/kerkelijk werkers van de gemeenten die onder haar ambtsgebied vallen.

Gegevensverwerking:

-        voor- en achternaam
-        functie
-        naam van de betreffende gemeente
-        adres, woonplaats en postcode
-        e-mailadres
-        telefoonnummer
-        IBAN nummer *indien noodzakelijk voor het functioneren

* Cookie-beleid:

Bij bezoekers van de website van de classis worden geen cookies geplaatst.

* Foto's functionarissen van de classis op de website

 Op onze website staan foto’s van functionarissen van de classis voorzien van onderschrift met naam en kerkelijke functie.

Grondslag:

De classis verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de classis als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

* Foto’s op website

Op onze website staan foto’s van bezoekers van door de classis georganiseerde activiteiten zonder verder onderschrift. Deze foto’s worden na 6 maanden verwijderd.

Grondslag:

De classis verwerkt foto’ s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de classis.

* Gegevens van functionarissen op de website

Op onze website staan gegevens van functionarissen van de classis.

Gegevensverwerking:

 • voor en achternaam;
 • kerkelijke functie;
 • e-mailadres;
 • postadres

Grondslag:

De classis verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om de classis als toegankelijke gemeenschap te laten functioneren.

3 - BEWAARTERMIJNEN

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Soms gelden er wettelijk langere bewaartermijnen.

 4 - DOORGIFTE AAN ANDEREN

De classis geeft alleen gegevens door aan anderen of derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken.

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

Bijlage 1:

Organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

-        De classis heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.

-        De classicale vergadering evalueert het privacybeleid (inclusief de privacyverklaring)

-        Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de classis krijgen een bericht over het privacybeleid van de classis, met toezending van de privacyverklaring, ten minste bij intreding in de positie/functie/het ambt.

-        De betrokkenen worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de classis via de website en het beschikbaar stellen van een gedrukt exemplaar van deze privacyverklaring.

-        De bezoekers van de classis worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de classis, met een fysieke uitgave in de gebouwen van de classis en door middel van de website.

-        Binnen de classis is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden in een afgezonderde ruimte.

-        Binnen de classis is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de classis dat deze elk half jaar worden gewijzigd.
         In die gevallen waarbij toegang wordt verkregen middels een zogenaamde dubbele authenticatie wordt de wijzing van de wachtwoorden beperkt tot eens per jaar.

-        De classis beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord op de computer of een slot op de ruimte of kast.

 

Download privacystatement als PDF »»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _